Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу. Рад ученичког парламента регулисан је Пословником о раду Ученичког парламента.
 
Сваког септембра бирају се представници за Ученички парламент за текућу школску годину, па га школске 2021/22. године чине следећи ученици:

 • Лана Тодосијевић 7/1 - председник
 • Теодора Милошевић 8/1 - заменик председника
 • Ена Јовановић 8/2 - записничар
 • Никола Антонијевић 7/1
 • Анастасија Матић 7/2
 • Милица Богдановић 7/2
 • Лара Стефановић 7/3
 • Сара Живановић 7/3
 • Миљана Крстић 8/1
 • Катарина Антић 8/2
 • Ирина Миленковић 8/3
 • Јована Миловановић 8/3
Координатор Ученичког парламента за ову школску годину је психолог, Дијана Јовичић.

Чланови Ученичког парламента у шк. 2021/22. години

Извод из Закона о основама система образовања и васпитања

Члан 88


У последња два разреда основне школе и у средњој школи организује се ученички парламент (у даљем тексту: парламент) ради:
1) давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;
2) разматрање односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у школи;
3) обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима ученичког парламента;
4) активно учешће у процесу планирања развоја школа и у самовредновању школа;
5) предлагања чланова стручног актива за развојно планирање и тима за превенцију вршњачког насиља из реда ученика.

Парламент чине по два представника сваког одељења седмог и осмог разреда у основној школи, односно сваког одељења у средњој школи, а у уметничкој школи - по три из сваког разреда, односно године.
Чланови парламента бирају ученике одељењске заједнице сваке школске године. Чланови парламента бирају председника.
Парламент бира два представника ученика који учествују у раду школског одбора, у складу са чланом 119. овог закона.
Ученички парламент има пословник о раду.
Програм рада парламентарног састава је део годишњег плана рада школе.
Ученички парламенти школа могу да се удруже у заједницу ученичких парламената, као и да сарађују са удружењима и организацијама које се баве заштитом и унапређењем права ученика
.

Основна школа "Бранко Радичевић" Забрешка бб, 35254 Поповац
Тел / факс: 035 / 541 - 040
е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.